Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Hoe leer je bij Maks?

Bij Maks leren mensen op twee manieren: al doende (door te ervaren en te experimenteren) en al denkende (door feedback en zelfanalyse). Elke persoon heeft een referentiecoach en een team van collega’s die de “on the job” training faciliteren.
Bij Maks leren mensen op twee manieren: al doende (door te ervaren en te experimenteren) en al denkende (door feedback en zelfanalyse). Elke persoon heeft een referentiecoach en een team van collega’s die de “on the job” training faciliteren. Wij helpen de lerende ook zijn individuele opleidingsbehoeften vast te stellen en zich bewust te worden van zijn/haar sterke punten. De drie belangrijkste componenten van dit persoonlijk ontwikkelingsplan zijn volgens ons: zelfkennis en zelfmanagement, ontwikkelen van competenties en talenten, stappen ondernemen in de loopbaan.

In 2020 heeft het hele team, met de hulp van een externe adviseur, collectief de tijd genomen om het pedagogische kader van de leerwerktrajecten te herdefiniëren en te herformuleren. Zo hebben we de rolomschrijving en het takenpakket van de coaches geherdefinieerd (referentiecoach, werkvloercoach, coach voor begeleiding naar werk, verantwoordelijke voor het overzicht van het traject) evenals dat van de lerenden (voorkeur voor reflectieve analyse, evaluatiemomenten, collectieve leer evaluaties, e-learning, portfolio, video-cv en actief zoeken naar werk).

Voor 2021 zijn dit de drie prioritaire pistes die wij verder willen uitdiepen:

1 De lerende bewust te maken van zijn leerpunten: door reflectie, zelfanalyse en zelfevaluatie de lerende inzicht geven in de eigen ervaringen.Er zijn bijvoorbeeld kleine feedback-momenten tussen coaches en collega’s na elke activiteit.

De lerende werkt systematisch aan een digitaal portfolio waarin de balans van de verwezenlijkingen en de gevolgde opleidingen wordt opgemaakt, regelmatige evaluaties, zelfanalyse vragen ter voorbereiding van het persoonlijke opleidingsplan en een collectieve beoordeling van de leerprioriteiten interne en externe validering van competenties).

2. Een gemeenschappelijke cultuur van coaching en verbindende communicatie ontwikkelen: teamcoaching en de rol van de individuele coach versterken. Concreet doen we dit door meer tijd vrij te maken voor begeleiding. Door coaches op te leiden in eenzelfde coachingsmethode, door intervisies te organiseren, om samen na te denken over beleefde situaties. We empoweren ook de medewerkers met een training in verbindende communicatie.

3. Ontwikkeling van e-learning als onderdeel van het leerproces. Op het niveau van CABAN-DIBAC (Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique) wordt een partnerschap met het geïntegreerde leerplatform Skillsbuild opgezet. Het doel is om online-opleidingen mogelijk te maken om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Dit instrument is intern ontwikkeld voor en door IBM, maar is nu ook toegankelijk voor sociale economie- actoren. Dit platform geeft gratis toegang tot een aantal professionele opleidingen van hoge kwaliteit en zorgt ervoor dat je een follow-up kan doen van de technische vaardigheden in combinatie met soft skills. In een situatie van lockdown was dit platform zeer nuttig voor de organisatie van het thuiswerk. Een digitale succes manager van IBM helpt ons om de leertrajecten zo in te richten dat de middelen van het platform optimaal worden benut.

Bedrijven hebben vaak zowel technische- als samenwerkingsvaardigheden nodig, die niet met een traditioneel diploma worden geassocieerd. Het is van essentieel belang dat nuttige vaardigheden worden ontwikkeld die beantwoorden aan de behoeften van een digitale wereld. In de huidige context van de COVID- 19-pandemie wordt kwaliteitsvolle e-learning van cruciaal belang en maakt het opleidingen onmiddellijk beschikbaar als aanvulling op het praktische opleidingsaanbod in het veld.

Trajectbegeleiding
(in 2020 voor 6 werknemers in opleiding)
Sinds maart 2020 is een nieuwe persoon in dienst genomen om steun te verlenen bij het zoeken naar werk voor werknemers in het kader van DSP (doorstromingsprogramma)- en Art 60-leercontracten. De begeleiding bestaat hoofdzakelijk in het helpen ontwikkelen van instrumenten om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Concreet bieden we begeleiding bij het schrijven van cv’s, maken van video-cv’s en opstellen van sollicitatiebrieven evenals het gericht zoeken naar werkaanbiedingen of werkgevers door middel van actieve workshops. Zo creëren de werknemers doorheen hun traject een digitaal portfolio. Dit portfolio is naast een constructieve benadering om elkaar beter te leren kennen ook een methode om hun prestaties, vaardigheden en bekwaamheden te verzamelen en te valoriseren. In 2020 kregen 6 mensen op deze manier steun bij het zoeken naar werk. Eén van hen is tewerkgesteld als freelancer, iemand heeft zich geheroriënteerd en volgt een kwalificerende opleiding. De anderen zijn nog steeds op zoek naar werk, maar we houden uiteraard contact.

Verbindende communicatie
De workshop geweldloze communicatie duurt 4 dagen en maakt deel uit van de opleidingen die elk jaar aan nieuw Maks-personeel worden aangeboden. Het merendeel van het personeel werkt in teams en staat bovendien in contact met onze klanten. Geweldloze communicatie is in deze context een interessante methodiek, gestoeld op luisteren, die conflictoplossing kan vergemakkelijken. In samenwerking met Jaspis hebben dit jaar 29 mensen aan de workshop deelgenomen, waaronder 10 werknemers in opleiding.

Corona in digitale verhalen
Elk jaar organiseert Maks workshops Digital Storytelling voor alle personeelsleden. Naast de oefeningen teambuilding maakt elke werknemer een korte film van 1 tot 3 minuten. Het verkozen thema van 2020 is de gezondheidscrisis. Het was een interessante editie omdat de deelnemers zich konden uitspreken over dit gevoelige onderwerp en er ondanks alles de positieve kant van konden inzien. De 28 geproduceerde video’s zijn terug te vinden op het vimeo-kanaal van Maks.

Cursussen Nederlands
(in 2020 voor 9 werknemers in opleiding) Art-60 en DSP-werknemers hebben de mogelijkheid om 2 halve dagen per week externe taalcursussen Nederlands te volgen. Vanwege de gezondheidscrisis zijn de cursussen geannuleerd. We hebben thuiswerkers echter aangemoedigd om ook tijd te besteden aan online cursussen Nederlands en om actief gebruik te maken van het Brulingua-platform.

In 2020 heeft het hele team, met de hulp van een externe adviseur, collectief de tijd genomen om het pedagogische kader van de leerwerktrajecten te herdefiniëren en te herformuleren

Bedrijven hebben vaak zowel technische- als samenwerkingsvaardigheden nodig, die niet met een traditioneel diploma worden geassocieerd. Het is van essentieel belang dat nuttige vaardigheden worden ontwikkeld die beantwoorden aan de behoeften van een digitale wereld